Showing all 4 results

Nhà vườn

Tiểu cảnh dễ chăm. nước vào khăy ẩm vào đá vào rêu vào cây, chỉ cần 1-3 ngày tưới 1 lần.